Om oss – Anställda: Jimmy Myhrinder

Jimmy Myhrinder
Chef Japanska badet

+46 (0) 8 747 62 77
jimmy.myhrinder@yasuragi.se

OM OSSUtmärkelserPRESS#YasuragiJOBBA HOS OSSHITTA HIT